If you are resellers, You can request a custom price (API Price) At: Support >> Ticket >> Request a custom price (API Price).

Bấm vào đây để đổi ngôn ngữ web sang Tiếng Việt

Phần thưởng khi nạp tiền

Level Bonus From Dolas Mức nạp VNĐ
0. Customers 0% ≥ 1$ ≥ 23.500 VNĐ
1. VIP customers 5% ≥ 30$ ≥ 705.000 VNĐ
2. Reseller 7,5% ≥ 50$ ≥ 1.175.000 VNĐ
3. Agency 10% ≥ 100$ ≥ 2.350.000 VNĐ
4. Big Agent 15% ≥ 200$ ≥ 4.700.000 VNĐ
5. Distributor 20% ≥ 500$ ≥ 11.750.000 VNĐ

Web Money

We accept WebMoney" and "WebMoney Verified